Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων  του Ημερήσιου ΕΠΑΛ καθορίζεται με το άρθ. 9 του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του αρθ 6 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015) .

Τα μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού της Β΄ και Γ΄ καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση Φ2/88070/Δ4/4-6-2015 (ΦΕΚ 1053/Β/5-6-2015, ΑΔΑ:ΩΤΝΑ465ΦΘ3-97Φ)