Τοποθέτηση-διάθεση αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες, στο πλαίσιο του Έργου : «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2020-2021, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020»

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησης τους, τη Δευτέρα 30/11/2020  και την Τρίτη 01/12/2020 για να αναλάβουν υπηρεσία. Όσοι ΕΕΠ είναι τοποθετημένοι σε δύο σχολεία, οφείλουν να παρουσιαστούν πρώτα σ’ αυτό που έχουν τις περισσότερες ημέρες και μετά στο άλλο με τις λιγότερες.

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο