ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΗΣ Πράξης: 

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069645 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069633

 

Παρακαλούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ-ΕΒΠ

Να ακολουθήσουν τα εξής βήματα 

με χρονολογική σειρά:

-Πρώτον : Να συμπληρώσουν

1)το επισυναπτόμενο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ (υπογεγραμμένο), επισυνάπτοντας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για έγγαμους) ή/και βεβαιώσεις φοίτησης  ή/και στρατού τέκνων,

2) την Υπεύθυνη Δήλωση (υπογεγραμμένη) και

3) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας εσωτερικού όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το IBAN του λογαριασμού με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια

4) Κατά περίπτωση, τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά για μείωση ωραρίου μητέρων

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ «ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

και να τα αποστείλουν (από το mail που έχουν δηλώσει στον ΟΠΣΥΔ) στο email του Γραφείου Αναπληρωτών anapor@sch.gr  

ΑΠΟ ΤΙΣ 08-02-21 ΕΩΣ 09-02-21 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

-Δεύτερον : Να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στα σχολεία τους ΣΤΙΣ 09-02-21 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 10-02-2021, σύμφωνα το Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ προσκομίζοντας το ΣΥΝΟΛΟ των απαιτούμενων δικαιολογητικών ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΣΚΛΗΡΟ ΦΑΚΕΛΟ (επισυνάπτεται ο συμπιεσμένος ηλεκτρονικός φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»).

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

2310 503733-4-5-7