Οι εκπ/κοί του συνημμένου πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν

υπηρεσία στα αντίστοιχα σχολεία αύριο 29/06/2018.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο