Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τους Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφιοτήτων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, έπειτα από τις 1/10-01-2023, 2/12-01-2023, 3/16-01-2023 και 4/17-01-2023 Πράξεις του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του ν . 4823/2021(Α΄ 136).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, ήτοι από Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr)

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία